top of page

גילוי נאות

פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות." במסגרת פעילותה כ"משווק השקעות" עשויה החברה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר אין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה.

רשימת הנכסים שלחברה זיקה אליהם:

 20/80 (2B) קרן הנאמנות: פלקון

5132410 מספר נייר

 

קרן הנאמנות: פלקון (2B) תיק השקעות +30%

מספר נייר 5133871

 

פרופיל חשיפה:

2= עד 30% חשיפה למניות, B= עד 30% חשיפה למט"ח

קרן הנאמנות: פלקון (0A) תיק אג"ח ללא מניות

מספר נייר 5136619

פרופיל החשיפה:

0= ללא חשיפה למניות, A= עד 10% חשיפה למט"ח.

[1] פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F); ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני: פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ
בקרנות הנאמנות הנ"ל, אשר פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת בה כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

חברות קשורות לפלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ

האלה א.ד.ק סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

פלקון ניהול עושר משפחתי בע"מ

המידע המפורסם באתר החברה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות פרטני המתחשב בצרכיו של הלקוח ואין לראות בו משום מחויבות כלשהי של החברה למתן שירות כלשהו ללקוח. כמו כן, אין לראות בכתוב באתר משום המלצה כלשהי לבצע השקעות בשוק ההון, או המלצה להשקיע בנכסים פיננסיים כלשהם. כן יובהר, כי מכיוון שהתכנים, ההצעות והמידע המוצגים באתר נאספים ממקורות מידע רבים ומגוונים, לחברה אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך החברה איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. במידה ויתגלה אי דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסיים, שוק ההון וכל מידע אחר המופיע באתר דורשות מומחיות מקצועית מיוחדת והם נעשים על דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. המידע והשירות באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי בתחומים הנ"ל.

bottom of page